MANDURAH (AUSTRALIA)

January 9, 2018 Author:

MANDURAH (Australia)

St. Joseph’s priory

8 Stevenson Street, Mandurah 6210

0895812061, Fax 95812068

Email: catholicparish@westnet.com.au

Website:www.olaparishmh.org.au

Founded : 2012

Members

Fr. Johny Arattukulam (Superior and Parish Priest), Fr. Albin Odipattil (Asst. Parish Priest), Fr. Anson Ackapilly (Asst. Parish Priest).

Apostolate: Parish

Author: